VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

Pirmininkas – Marija Valatkevičienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Sekretorius – Jolita Masiukienė, mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

 • Giedrė Malčienė, logopedas;
 • Beata Pučinskaitė, psichologas;
 • Aldona Vinciūnienė, mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
 • Rūta Pumputienė,  socialinis pedagogas;
 • Viktorija Gaidamavičienė, mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

 

 

DARBO TARYBA

Darbo taryba- darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkas – Ilona Sasnauskienė, mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Sekretorius – Janina Zastarskienė, mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

 1. Ilona Stefanovič, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

 

 METODINĖS GRUPĖS

Metodinės grupės darželyje- veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinę grupę sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2022 m.m. darželyje veiklą vykdo šios metodinės darbo grupės:

 1. Kultūrinių renginių ir tradicijų puoselėjimo darbo grupė
 2. Sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo darbo grupė
 3. Bendruomenės mikroklimato gerinimo darbo grupė
 4. STEAM ugdymo veiklų organizavimo darbo grupė

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

 • komisijos pirmininkė direktorė Eliza Norkuvienė.
 • Zita Rumševičiūtė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Alytė Brazdžiuvienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Inga Vankevič- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Laima Černiavskienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Aldona Vinciūnienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
x