VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas – Rūta Pumputienė, l. e. pareigas direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorius – Viktorija Gaidamavičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Nariai:

 1. Giedrė Malčienė, logopedė;
 2. Diana Karsokienė, psichologė;
 3. Ieva Ramelienė, socialinė pedagogė;
 4. Monika Kudrevičiūtė, dietistė;
 5. Aldona Vinciūnienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

DARBO TARYBA

Darbo taryba- darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

 

METODINĖS GRUPĖS

Metodinės grupės darželyje- veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Metodinę grupę sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2023 m.m. darželyje veiklą vykdo šios metodinės darbo grupės:

 • Kultūrinių renginių ir tradicijų puoselėjimo darbo grupė
 • Sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo darbo grupė
 • Bendruomenės mikroklimato gerinimo darbo grupė
 • STEAM ugdymo veiklų organizavimo darbo grupė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

 • Komisijos pirmininkė direktorė Eliza Norkuvienė.
 • Zita Rumševičiūtė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Alytė Brazdžiuvienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Inga Vankevič- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Laima Černiavskienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė,
 • Aldona Vinciūnienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.
 • Ilona Sasnauskienė –  ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja
Translate »
x