LOPŠELIO- DARŽELIO TARYBA

Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti lopšelio-darželio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti aktualius lopšelio-darželio klausimus.

TĖVŲ KOMITETAI

  • Lopšelyje- darželyje veikia vaikų grupių tėvų (globėjų) komitetai. Komitetus sudaro 3 nariai tėvai (globėjai) atstovaujantys tėvams.

PEDAGOGŲ TARYBA

Translate »
x