Lopšelyje-darželyje „Papartis“ didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugojimui. Siekiama sukurti palankų sveikatai ir gerai savijautai psichologinį klimatą, sveiką ir saugią aplinką, organizuojamos sveikatą palaikančios priemonės, formuojamas pozityvus požiūris į sveiką gyvenseną, kuriami humaniški ir demokratiški ugdytojų ir ugdytinių santykiai.

Lopšelyje-darželyje „Papartis“ teikiama kvalifikuota logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos sutrikimų.

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos:

 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.

Logopedė: Giedrė Malčienė

 

 

Pirmiausia vaikas!

Esu vyresnioji logopedė Giedrė Malčienė. Darbe man svarbu kurti pasitikėjimu, pagarba ir meile grįstus santykius su vaikais. Šiltas, palaikantis ir įgalinantis bendravimas padeda pasiekti geriausius rezultatus taisant įvairius kalbos ir kalbėjimo sutrikimus. Logopedinis darbas yra kantrybės, atkaklumo ir nuoseklumo reikalaujantis procesas, todėl didelį dėmesį skiriu bendravimui su mokytojomis, specialistais ir tėveliais. Nuolat keliu savo kvalifikaciją seminaruose, konferencijose ir mokymuose, domiuosi logopedijos naujovėmis, inovatyviais korekcijos metodais, stengiuosi juos kūrybiškai pritaikyti savo darbe. Logopedinėms pratyboms parenku įdomias, įtraukiančias užduotis ir žaidimus.

Logopedo veikla

 • Visapusiškai tiria ir vertina vaikų kalbą, nustato kalbėjimo ar kalbos sutrikimus;
 • Numato logopedinio darbo tikslus, uždavinius, parenka tinkamiausius metodus ir būdus jiems pasiekti;
 • Sudaro individualias, pogrupines kalbos ugdymo programas. Kartu su kitais ugdymo įstaigos specialistais ir mokytojais rengia IPP (Individualius pagalbos planus) didelių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams.
 • Fiksuoja vaikų pasiekimus;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, kitais įstaigos specialistais bei tėvais siekiant logopedinio darbo efektyvumo ir užtikrinant korekcijos tęstinumą;
 • Šviečia darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, sutrikimų prevencijos, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcijos klausimais;
 • Dalyvauja VGK (Vaiko gerovės komisijos) ir kitų įstaigoje sudarytų darbo grupių veikloje;
 • Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą darželyje.

 

Logopedas veda individualius ir pogrupinius užsiėmimus, kurių metu:

 • Lavina artikuliacinį aparatą, ruošia jį taisyklingam garsų tarimui;
 • Moko taisyklingo kalbinio kvėpavimo;
 • Lavina kalbos supratimą;
 • Ugdo foneminę klausą ir fonologinį suvokimą;
 • Pasitelkiant specialias metodikas, moko taisyklingo garsų tarimo, įtvirtina juos ir diferencijuoja nuo painiojamų garsų;
 • Formuoja analizės-sintezės įgūdžius;
 • Aktyvina kalbą esant sulėtėjusiai kalbos raidai;
 • Formuoja kalbos sistemą esant kabos neišsivystymui;
 • Tikslina, plečia, turtina ekspresyvųjį ir impresyvųjį žodyną;
 • Ugdo kalbos gramatinį taisyklingumą;
 • Ugdo rišliąją kalbą;
 • Dirba su raidos sutrikimų turinčiais vaikais;
 • Lavina sklandaus kalbėjimo įgūdžius;
 • Lavina smulkiąją motoriką,
 • Atlieka skaitymo ir rašymo sutrikimų prevenciją.

 

Svarbu!

 • Vaiko kalba plėtojasi etapais, todėl kalbos sutrikimus reikia skirti nuo netaisyklingo garsų tarimo, nesklandaus kalbėjimo, kurį nulemia fiziologinės vaiko amžiaus ypatybės.
 • Nuo kalbėjimo ar kalbos sutrikimo priklauso ir laikas, per kurį bus pašalinti ar sušvelninti kalbėjimo nesklandumai. Kalbos sunkumų korekcija – dažnai tai ne sprintas, o maratonas. Būkite kantrūs.
 • Vien logopedo pamokėlių nepakanka, labai svarbus tėvelių įsitraukimas ir bendradarbiavimas, logopedinio darbo tęstinumas namuose.
 • Ugdomieji kompiuteriniai žaidimai, filmukai, programėlės neskatina vaiko kalbos. Vaikui leidžiant laiką prie kompiuterio, išmaniojo telefono ar televizoriaus, vaikas dažniausiai tyli, artikuliacinis aparatas „nesiruošia“ tarti garsų ir žodžių, nukenčia gebėjimas reikšti mintis, atsiranda dėmesio sukaupimo sunkumų.
 • Kalbos sutrikimai gali turėti neigiamos įtakos vaiko mokymuisi.

 

Kada reikalinga logopedo konsultacija? Kai vaikas:

0,5-1 m.

 • neatsiliepia į vardą;
 • nečiauška, nemėgdžioja savo tėvų garsų;
 • nereiškia savo norų garsu ar gestu;
 • netaria tęsiamų garsų, garsų junginių;
 • neparodo paprastų aplinkos daiktų.

1-2 m.

 • neatsiliepia į vardą;
 • neparodo daiktų paveikslėlyje;
 • nevykdo paprastų prašymų („atnešk kepurę“, „mesk kamuolį“);
 • netaria prasmingų žodžių, o savo prašymus iliustruoja gestais, mimika, veda ar rodo į norimus objektus.

2-3 m.

 • netaria dviejų žodžių frazių („noriu lėlės“, „duok gerti“, „mama eina“ ir pan.);
 • neparodo savo kūno dalių, aplinkos daiktų;
 • neatlieka iš karto dviejų paliepimų („paimk kamuolį, paduok jį broliui);
 • nerodo pirštu į daiktus;
 • tėvai ir aplinkiniai nesupranta didžiosios dalies vaiko kalbos.

3-4 m.

 • kalba tik „sava“ kalba (sunkiai suprantama aplinkiniams);
 • kalboje daug gramatinių netikslumų, vartoja netinkamas galūnes žodžiuose;
 • kalbėdamas liežuvį iškiša tarp dantukų;
 • kalbėdamas užstringa, tęsia garsus, kartoja žodžių skiemenis.

4-6 m.

 • nuo 4,5 m. netaria garsų š, ž, č, l, s, z;
 • nuo 5,5 m. netaria garso R;
 • netaria triskiemenių žodžių;
 • netiksliai taria žodžius su priebalsių samplaikomis;
 • negeba apibūdinti daiktų, nusakyti jų spalvos, formos, paskirties;
 • negeba trumpai papasakoti, ką veikė darželyje, ką matė mieste ir pan.

 

DARBO LAIKAS

 

 

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 

Kontaktinis laikas

 

8.00 – 13.00

15.00 – 17.00

 

8.00 – 13.00

15.00 – 17.00

 

8.00 – 13.00

15.00 – 17.00

 

8.00 – 13.00

15.00 – 17.00

 

8.00 – 13.00

 

 

Tėvų konsultacijos

 

13.30 – 15.00

17.00 – 17.30

 

13.30 – 15.00

17.00 – 17.30

 

13.30 – 15.00

17.00 – 17.30

 

13.30 – 15.00

17.00 – 17.30

 

13.30 – 14.00

 

Parsisiusti PDF formatu

x