Specialusis pedagogas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.

Pagrindinės specialiojo pedagogo darbo kryptys ir funkcijos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę (specialiojo pedagogo) pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.
 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms lopšelyje-darželyje.
 • Rengia vertinimo išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia ją ugdymo įstaigos
 • vaiko gerovės komisijai, esant būtinybei, nukreipia kompleksiniam gebėjimų vertinimui pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 • Padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ugdymosi ypatumus;
 • Rengia individualius pagalbos planus.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus, bendradarbiauja su kitais švietimo pagalbos specialistais, rengia pranešimus, straipsnius ir kt.
 • Dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kada rekomenduojama kreiptis į spec. pedagogą?

 • Kuomet vaikas pradeda kalbėti vėliau, nei jo bendraamžiai.
 • Kuomet vaikas sunkiai randa tinkamus žodžius pokalbyje.
 • Kuomet vaikui sunkiai sekasi išmokti metų laikus, savaitės dienas, skirti ir pavadinti spalvas, formas, skaičius.
 • Kuomet vaikas sunkiau orientuojasi erdvėje (neskiria pusių: kairė-dešinė, nesiorientuoja popieriaus lape ir pan.).
 • Kuomet vaikui sunku susikaupti, jis dažnai būna nerimastingas ar išsiblaškęs.
 • Kuomet vaikas negeba ar nenori vykdyti paprastų prašymų, nesilaiko kasdieninių taisyklių ir susitarimų.

 

 

Translate »
x