ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI

Pareigos Kontaktinė informacija (vardas, pavardė, kontaktai) Darbo vieta ir laikas
Logopedė Giedrė Malčienė

giedre.malc@gmail.com

Logopedo kabinetas

 

Pirmadienis – ketvirtadienis – 7.30-16.30 val.;

Penktadienis – 8.00-13.00 val. (kontaktinės valandos).

Psichologė Diana Karsokienė

diana.karsokiene@gmail.com

Psichologo kabinetas

 

Pirmadienis – 13.00-18.00 val.

Trečiadienis – 7.00-13.30 val. (kontaktinės valandos).

Socialinė pedagogė Ieva Ramelienė

rameliene.ieva@gmail.com

Psichologo kabinetas

 

Ketvirtadienis – penktadienis – 8.00-12.00 val.

Specialusis pedagogas Vykdoma darbuotojo paieška. Nuoroda į darbo skelbimą.

 

Švietimo pagalbos specialistai konsultuoja, teikia pagalbą ir paramą, skatina įtraukiojo ugdymo plėtrą, kad galėtume priimti visus besimokančiuosius. Mūsų įstaigoje įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas yra neatsiejamas nuo švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo.

Logopedas. Logopedas – tai specialistas, kuris dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Logopedo tikslas išsiaiškinti ir įvertinti kalbos sutrikimo priežastis bei pobūdį ir padėti šiuos sutrikimus pašalinti arba sušvelninti. Kuo anksčiau bus pastebėtas kalbos ar kalbėjimo sutrikimas, tuo lengviau ir greičiau juos bus galima pašalinti. Todėl ypatingai svarbu laiku kreiptis pagalbos į specialistus ir imtis priemonių, kurios padėtų kalbos sutrikimus įveikti.

Socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių vaikams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, vaikų tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Psichologas. Dar viena svarbi švietimo pagalbos kryptis yra psichologinė pagalba, kurios teikėjai yra psichologai, jie rūpinasi vaikų gerbūviu bei vidine darna. Psichologas mūsų įstaigoje vykdo prevencines programas, teikia individualias ir grupines konsultacijas ugdytiniams, tėvams. Psichologas įvertina vaiko galias ir sunkumus bei raidos ypatumus, taip pat kitas problemas: psichologines, asmenybės ar ugdymosi, bendravimo ir bendradarbiavimo su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais.

Specialusis pedagogas. Vienas iš pagrindinių švietimo pagalbos teikėjų yra specialusis pedagogas. Specialieji pedagogai dirba tik su vaikais, turinčiais vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Specialiojo pedagogo darbas padeda įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams ugdyti individualius gebėjimus, individualiai pritaikant ugdymo turinį, metodus, priemones ir aplinką. Šių specialistų dėka dauguma vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, gali sėkmingai ugdytis.

Siekiant, kad švietimo pagalba būtų veiksminga, mes prioritetu išskiriame komandinį darbą ir bendradarbiavimą. Siekiant įgyvendinti įtraukųjį ugdymą mums aktualu:

  • bendri tikslai,kurie yra orientuoti į kokybišką ir visapusišką įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą bei kylančių iššūkių sprendimą;
  • veiklos ir bendradarbiavimo formos,kurios apima susitikimus, socialines medijas, bendrus projektus ir veiklų organizavimą;
  • informacijos mainai,skatina informacijos mainus tarp specialistų, kurie dalinasi žiniomis apie įtraukųjį ugdymą, specialiųjų poreikių vaikų paramą, metodikas ir priemones. Tai padeda gerinti specialistų gebėjimus ir plėsti žinias, prisideda prie jų nuolatinio tobulėjimo.

 

Translate »
x